Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

MODELOV s.r.o.
Zikova 701/15
160 00 Praha 6

IČ: 06576257  /  DIČ: CZ06576257

 

Oficiální stránky: www.fixy.cz
E-mail: info@fixy.cz

Telefon: 720 570 921

fb.com/fixujeme

 

Výdejna: MODELOV, Technická 2710/6, Praha 6, 160 00

Kancelář: MODELOV, Gotthardská 25/7, Praha 6, 160 00

 

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 1. „Prodávajícím“ společnost MODELOV s.r.o., se sídlem Zikova 701/15, 160 00 Praha 6, IČO: 06576257, DIČ: CZ06576257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25256, adresa elektronické pošty: info@fixy.cz, telefonický kontakt: +420720570921. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.
 2. „Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek www.fixy.cz.
 3. „Spotřebitelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. „Podnikatelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím v rámci vykonávání výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 5. „Smluvními stranami“ Prodávající a Kupující.
 6. „Smlouvou“ kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.fixy.cz.
 7. „Internetových obchodem“ obchod provozovaný pod doménou www.fixy.cz.
 8. Občanským zákoníkem“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

II. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vztahují na uzavírání Smluv, jejichž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím s využitím prostředků komunikace na dálku v Internetovém obchodě a jsou nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy. Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou dále podmínky uvedené v sekci „Doprava a platba“ Internetového obchodu.
 2. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky (dále jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má Spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro Spotřebitele příznivější.
 3. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím je uzavřena Smlouva, nese v plné výši Kupující. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého Kupující pro uzavření Smlouvy využívá. Ze strany Prodávajícího nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 4. Změní obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

III. Zboží

 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje informace o aktuálním sortimentu (vystaveném zboží) určeném Prodávajícím k prodeji, a to včetně informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a nákladech na vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, a dále informace o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kupní cena zboží v Internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Informace o nákladech na balení a dodání zboží jsou uvedeny v čl. X. těchto obchodních podmínek a jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, v případě doručování zboží mimo Českou republiku budou náklady na balení a dodání zboží sjednány individuálně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Nabídky zboží umístěné v Internetovém obchodě jsou časově a množstevně omezené, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v Internetovém obchodě nebo v rámci upoutávky týkající se jednotlivých prodejních kampaní. Množství zboží na skladě, které je uvedeno v Internetovém obchodě, je informativního charakteru a Prodávající ho může kdykoliv aktualizovat bez předchozího upozornění.
 5. Zákazník má v rámci výběru zboží v internetovém obchodě možnost zvolit filtr pro zobrazení nabízeného zboží, kdy jednotlivé kategorie zboží ve filtru jsou prodávajícím zajišťovány následovně:
 • kategorie „nejprodávanější“ umístěná pod hlavním menu internetového obchodu – tato kategorie zboží je automatizovaně řazena a aktualizována každý den a zobrazuje zboží, které se v předchozím dni prodávalo nejvíce,
 • kategorie „nejprodávanější“ umístěná v hlavní nabídce úvodní strany internetového obchodu – jedná se o výběr zboží nejvíce nakupovaného ze strany Kupujících v předchozím 1 roce, výběr provádí Prodávající,
 • kategorie „oblíbené“ umístěná v hlavní nabídce úvodní strany internetového obchodu – jedná se o výběr zboží, značek a okruhu zboží, na které se Kupující nejčastěji dotazují, výběr provádí Prodávající,
 • kategorie „nejprodávanější“ umístěná na stránce nabídky konkrétního okruhu zboží dle volby v hlavním menu internetového obchodu – tato kategorie zboží je automatizovaně řazena a aktualizována každý den a zobrazuje zboží, které se v předchozím dni prodávalo nejvíce; pokud není v konkrétním dni žádné zboží z dané kategorie prodáno, časové období, za které je nabídka v kategorii zobrazována, se prodlužuje,
 • kategorie „doporučujeme“ umístěná na stránce nabídky konkrétního okruhu zboží dle volby v hlavním menu internetového obchodu – jedná se o výběr zboží řazený podle barev, ceny od nejnižší k nejvyšší a produktových sad řazených od nejmenší po největší nebo zcela náhodně, výběr provádí Prodávající.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý Kupující, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všech Kupujících. Takové případné omezení je vždy uvedeno u popisu konkrétního zboží v Internetovém obchodě.
 2. Pokud Prodávající nabízí v Internetovém obchodě Kupujícímu jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před těmito obchodními podmínkami, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto obchodních podmínek namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím nabízeného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoliv zrušit.

 

IV. Informace před uzavřením Smlouvy

 1. Před uzavřením Smlouvy sděluje Prodávající Spotřebiteli následující informace:
  • možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. VII. těchto obchodních podmínek a způsob dodání zboží je uveden v čl. X. těchto obchodních podmínek,
  • pro dodání zboží platí pouze ta omezení, která jsou uvedena v čl. III. těchto obchodních podmínek,
  • výše nákladů na dodání zboží je uvedena v čl. X. těchto obchodních podmínek,
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. XI. těchto obchodních podmínek,
  • Smlouva není uzavírána na dobu neurčitou, jejím předmětem není opakované plnění, ani není smlouvou podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku,
  • Spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením Smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu; tím není dotčena možnost Kupujícího zvolit pro zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu platbu platební kartou on-line (bezhotovostní platební bránou) předem podle čl. VII. těchto obchodních podmínek,
  • bližší informace o nákladech na prostředky komunikace na dálku jsou uvedeny v čl. II. odst. 3 těchto obchodních podmínek,
  • bližší informace o využití práva na odstoupení od smlouvy a o formuláři pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. VIII. těchto obchodních podmínek,
  • v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží a náklady spojené s navrácením zboží, tak jak je blíže uvedeno v čl. VIII. těchto obchodních podmínek,
  • Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: info@fixy.cz, a dále může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Spotřebitel má dále právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (coi.cz, adr.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá v českém jazyce.

 

V. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto všeobecných obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VI. Postup uzavření Smlouvy

 1. Tím, že Kupující odešle prostřednictvím Internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 2. Po zadání internetové stránky Internetového obchodu v internetovém prohlížeči se Kupujícímu zobrazí nabídka zboží a Kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží a požadované množství.
 3. Poté, co Kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky Prodávajícího, je zboží vloženo do „Košíku“, v němž je uvedena detailní informace o zboží, ceně, zadaném množství, volba způsobu dopravy a volba způsobu platby.
 4. Volbou tlačítka „Objednat“ je Kupujícímu umožněno vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 • kontaktní údaje na Kupujícího potřebné k doručení zboží, zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující souhlasí, aby mu bylo přijetí objednávky (akceptace) vystaveno a zasláno v elektronické podobě, čímž je nahrazena povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu potvrzení v listinné podobě.
 4. V případě, že Kupující uvede ve formulářovém políčku „Poznámka“ při vyplňování objednávky jakýkoli text (je-li toto políčko k dispozici), tento text se nestává součástí Smlouvy a jeho obsah není pro Prodávajícího závazný.
 5. Prodávající ukládá uzavřené Smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává a archivuje je po dobu pěti let, případně po dobu delší, pokud takovou povinnost ukládají právní předpisy. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným Smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní Spotřebiteli přístup ke Smlouvě, kterou s Prodávajícím uzavřel, pokud o to Spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@fixy.cz. V takovém e-mailu musí Spotřebitel požadovanou Smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.
 6. V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem Smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo je nedostupné, Smlouva zaniká pro následnou nemožnost plnění, přičemž o zániku Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu (storno objednávky). Pokud Kupující již zaplatil zcela nebo zčásti kupní cenu za konkrétní zboží, bude tato částka převedena zpět na bankovní účet Kupujícího.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží, případně doručením zboží, podle toho, která z těchto událostí nastane později.

 

VII. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy budou hrazeny ze strany Kupujícího způsobem, který je stanoven v sekci „Doprava a platba“ Internetového obchodu.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. VII odst. 6 těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

VIII. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

 1. Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 2. Prodávající nemůže kladně vyhovět požadavku Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy v případě odstoupení od koupě psacích potřeb, pokud Spotřebitel ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy porušil originální obal a/nebo již zahájil užívání psacích potřeb a zboží tak obsahuje stopy užívání, v důsledku čehož se snížila užitkovost zboží.
 3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo nárok na úhradu nákladů na uveden zboží do původního stavu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 4. Spotřebitel nemůže dle § 1837 občanského zákoníku odstoupit zejména od Smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 5. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu kdykoli od okamžiku uzavření Smlouvy nejpozději do uplynutí lhůty čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme zboží od dopravce, případně pokud je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, do čtrnácti dnů ode dne, kdy od dopravce převezme poslední dodávku zboží, pokud není níže uvedeno jinak. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je přílohou emailu s potvrzením objednávky. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@fixy.cz.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VII odst. 3 těchto obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VII odst. 3 těchto obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal, ledaže Spotřebitel výslovně určí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebiteli již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 8. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy ještě předtím, než mu bude odesláno objednané zboží. V takovém případě se Spotřebitel vyhne placení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu, které jinak Spotřebitel nese. Pokud Spotřebitel využil způsob platby platební kartou on-line (bezkontaktně platební bránou), Prodávající bez zbytečného odkladu převede zaplacenou částku zpět na bankovní účet Spotřebitele.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 10. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí Prodávající Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

 

IX. Smluvní vztahy s Podnikateli

 1. Pokud Podnikatel odmítne převzít zboží, které mu Prodávající v souladu se Smlouvou dodal, je Podnikatel okamžikem odmítnutí v prodlení s převzetím zboží a vzniká mu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý den prodlení až do převzetí zboží. Smluvní pokutou ani jejím zaplacením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s odmítnutím Podnikatele převzít zboží, zejména pak nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží zpět do skladu Prodávajícího a s uskladněním zboží.
 2. V případě prodlení Podnikatele se zaplacením ceny zboží je Podnikatel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu prodlením Podnikatele.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zejména pokud Podnikatel v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené Smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k Prodávajícímu, a to až do okamžiku doručení zboží Podnikateli. Pokud Podnikatel zaplatil cenu za zboží předem prostřednictvím platby platební kartou on-line (bezkontaktně platební bránou), Prodávající je povinen vrátit mu takto zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu na jeho bankovní účet.
 4. Podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

X. Přeprava a dodací podmínky

 1. Zboží je doručováno na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu při vyplňování objednávky.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 – 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
 4. Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice, po Evropě i do ostatních zemí světa. Náklady na dopravu zboží hradí Kupující pro objednávky v rámci České republiky způsobem a ve výši, která je stanovena v sekci „Doprava a platba“ Internetového obchodu.
 5. Pro objednávky nad 30 kg budou náklady na dopravu sjednány individuálně.
 6. O odeslání zboží informuje Prodávající Kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.
 7. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 8. Dodací doba může být uvedena u každého zboží odlišně. Pokud si Kupující objedná zboží s různou dodací dobou v rámci jedné objednávky, je dodací dobou nejdelší z nich.
 9. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Pokud je bezdůvodným odmítnutí převzít objednané zboží ze strany Kupujícího způsobena Prodávajícímu škoda, je Prodávající oprávněn navýšit cenu příští objednávky Kupujícího o takto vzniklou škodu – tzv. penále, o čemž je Prodávající povinen Kupujícího informovat.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných předpisů.
 12. Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

  

XI. Práva z vadného plnění

 1. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství.
 2. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, zvláště v případě zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Výše uvedené neplatí v případě psacích potřeb, pokud v uvedené lhůtě dojde k jejich zužívání (vypsání), neboť se jedná o důsledek běžného užívání, nikoliv o vadu.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně nebo poštou na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, případně na elektronické adrese info@fixy.cz. Zároveň Kupující předá prodávajícímu reklamované zboží k posouzení.
 4. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od Smlouvy.
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
 8. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.
 9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 10. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
 12. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 13. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace, kdy následující den poté, co Kupující reklamaci u Prodávajícího uplatnit, je prvním dnem 30 denní lhůty.
 14. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu Prodávající Kupujícímu proplatí v případě, že reklamace byla oprávněná.
 15. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 16. Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

XII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

XIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Kupujícího, který je fyzickou osobou.
 2. Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů, a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GDPR“).
 3. Zaškrtnutím příslušného vyplňovacího políčka souhlasu s těmito obchodními podmínkami a objednáním příslušné služby nebo zřízením uživatelského účtu Kupující bere na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do objednávky nebo v rozsahu údajů potřebných pro zřízení uživatelského účtu, a to pro účely zřízení a správy uživatelského účtu nebo pro účely uzavření a plnění Smlouvy, jakož i plnění povinností a výkonu práv z případného porušení Smlouvy, a na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Smlouva nebo vytvoření uživatelského účtu představuje právní základ pro zpracování osobních údajů Kupujícího v souvislosti s vyřízením jeho objednávky.
 4. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím Prodávajícímu je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu údajů povinně vyplňovaných v objednávce nebo ve formuláři pro zřízení uživatelského účtu však nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Smlouva, resp. nedojde ke zřízení uživatelského účtu, a bez poskytnutí kontaktních údajů Kupujícího by nemohlo docházet k uskutečňování marketingové komunikace.
 5. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7. Kupující odesláním objednávky nebo zadáním požadavku na zřízení uživatelského účtu a vyjádřením osobitého souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 9. Prodávající poskytne Kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu ustanovení čl. 15 odst. 1 Nařízení GDPR. Prodávající má v tomto případě právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 10. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, je-li takový souhlas udělen. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení/námitku nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel závadný stav odstraní neprodleně. Pokud v důsledku zpracování osobních údajů vznikla Kupujícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle obecně závazných právních předpisů. Kupující má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 11. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může Prodávající podle zákona zpracovávat i bez souhlasu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů Kupujícího jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 Nařízení GDPR, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží, účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů Smluvních stran.
 12. Pokud Kupující vysloví souhlas se zasíláním marketingové komunikace, platí, že se zasíláním marketingové komunikace na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce souhlasí. Svůj souhlas může bezplatně odmítnout kdykoli následně, a to zasláním e-mailu s tímto požadavkem na adresu info@fixy.cz.

 

XIV. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující může také soubory cookies spravovat ve svém internetovém prohlížeči co se týče základních funkcí, zlepšování webové stránky, přizpůsobování a reklamy. Kupující však bere na vědomí, že zakázání souborů cookies může způsobit, že používání některých základních funkcí webových stránek nebude možné.

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách www.fixy.cz/op a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky nebo stažením a uložením souboru obsahujícího tyto obchodní podmínky, který Prodávající zašle Kupujícímu na jeho vyžádání v příloze e-mailu potvrzujícího uzavření Smlouvy.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Prodávající informuje Kupujícího o změně obchodních podmínek na webu www.fixy.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním obchodních podmínek Kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. V případě, že některá část těchto obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena.
 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 6. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 7. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná Kupujícímu na vyžádání. Obchodní podmínky jsou archivovány Prodávajícím minimálně 3 roky po uzavření kupní smlouvy a jsou Kupujícímu přístupné on-line, dále jsou kupujícímu zasílány ve formátu PDF společně s potvrzením objednávky.
 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2023.

 

XVI. Ostatní ujednání

 1. Objednáním zboží souhlasí kupující se zasláním dotazníku "Ověřeno zákazníky" od společnosti Heureka.cz.

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz